logo250

הופעות אמנים במסגרת החברה למתנ"סים

חברות וחברי א.מ.י – לאחרונה הופץ הסכם מטעם אקו"ם, לגבי הופעות אמנים במסגרת החברה למתנ"סים והזיכיון בו זכתה לאחרונה, במקום חברת פמי פרימיום.

אם קיבלתם את ההסכם, אנו מציעים עדיין לא לחתום עליו עד שנקיים דיון עומק עם מנכ"ל החברה למתנס"ים או מי מטעמו ואנו פועלים לקיים את הפגישה במהרה.

בהסכם הזה ישנם צדדים חשובים שאינם סגורים בעניין תנאי ההופעות שלכם ומספר סעיפים שאף מקפחים את האמנים ולצד אלה – כאלה החסרים בו ( לדוגמא, זכויות צילום ושידור המופעים של אמנים, זכויות המוקנות לחברת אשכולות).

אקו"ם הנה חברה חשובה ביותר ליוצרים ולשמירת זכויותיהם. אולם– אקו"ם אינה איגוד מקצועי עבור כל אמני הבמה. א.מ.י כאן עבורכם.

בימים אלה נפגשים נציגי א.מ.י עם מנהלי החברה למתנ"סים במטרה לעצב הסכם ראוי לכלל אמני ישראל כל זאת – בליווי היועץ המשפטי של א.מ.י.

חברות וחברים – דעו לכם שרק האיגוד המקצועי שלכם, א.מ.י, הוא הגוף האחראי והמטפל בהתקשרויות מעין אלה ובחוזים עבור כלל חברינו וחברותינו.

למענכם ובשבילכם תמיד

בברכה חמה,

מיה גביזון

דילוג לתוכן